• El. Paštas: info@superlita.lt

Greitas bendrijos steigimas

Daugiabučio namo savininkų bendrija (DNSB) - tai juridinis asmuo, kuriam LR įstatymai leidžia užsiimti veikla, susijusia su namo priežiūra, valdymu ir naudojimu.
Bendrijos savininkai yra namo butų savininkai, namo gyventojai arba kitos įmonės. Bendrijoje butų savininkų susirinkimas gali priimti visus sprendimus. Bendrija gali samdyti savo darbuotojus (gyventojus) arba samdyti kitą įmonę tam tikriems darbams atlikti (patalpų priežiūra, buhalterinė apskaita ir kita).

Bendrija pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu.
Sodininkų bendrija yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jos tikslas - koordinuoti sodininkų bendrijos narių veiklą bei atstovauti narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.
  • Svarbu - minimalus sodininkų bendrijos steigėjų skaičius yra trys.
  • Valdymo organai - privalomas visuotinis narių susirinkimas bei vienasmenis valdymo organo pirmininkas arba kolegialas - bendrijos valdyba.
Tikroji ūkinė bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Jos visi dalyviai yra tikrieji nariai ir ji įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per tikruosius narius.
  • Svarbu - kai bendrijos prievolėms įvykdyti neužtenka bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai pagal bendrijos prievoles atsako visu savo turtu.
  • Bendrijos steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. 
  • Šioje bendrijoje gali būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip dvidešimt steigėjų
Komanditinė ūkinė bendrija - tai neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Steigėjų (akcininkų) skaičius - nuo 2 iki 20 steigėjų. Bendrovės veikloje turi būti ne mažiau nei 3 nariai (2 tikrieji nariai ir 1 komanditorius) ir ne daugiau nei 20 dalyvių. Sprendimai priimami visų tikrųjų narių bendru sutarimu, kurie turi būti įforminami raštu.
  • Nario komanditoriaus statusas nuo tikrųjų narių statuso skiriasi tuo, kad komanditoriai pagal bendrijos prievoles atsako tik tuo savo turtu, kurį įnešė į bendriją ir taip pat komanditorius neturi teisės dalyvauti bendrovės valdyme (turi tik teisę susipažinti su bendrijos finansine atskaitomybe, jei tokia sudaroma, ir kitais dokumentais)